Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.internal_encoding is deprecated in /home/customer/www/true-service.nl/public_html/libraries/joomla/string/string.php on line 27

Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.input_encoding is deprecated in /home/customer/www/true-service.nl/public_html/libraries/joomla/string/string.php on line 28

Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.output_encoding is deprecated in /home/customer/www/true-service.nl/public_html/libraries/joomla/string/string.php on line 29
True Service - Verkoopvoorwaarden
Kies hier uw gewenste pagina

Inhoud


A. Algemene Bepalingen

B. Trainingen, congressen en masterclasses

C. Dienstverlening

D. Gebruiksrecht van elektronische producten en diensten

A.Algemene Bepalingen

A1 Definities
A1.1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan True Service B.V. opdracht geeft tot levering van diensten en/of producten
Opdrachtnemer is True Service B.V.

A2 Toepasselijkheid

A2.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door opdrachtnemer gedane offertes en op alle door haar gesloten overeenkomsten met opdrachtgever.

A2.2. Deze voorwaarden worden tegelijkertijd met de offerte, opdrachtbevestiging danwel conceptovereenkomst aan de opdrachtgever verstrekt.

A2.3. Algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn slechts van toepassing indien en voor zover uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen dat deze met uitsluiting van (een deel van) deze voorwaarden op de overeenkomst tussen partijen van toepassing zullen zijn.

A2.4. Wijzigingen, aanvullingen en/of uitbreidingen van het in de overeenkomst vermelde, danwel afwijking van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien zulks tussen partijen schriftelijk is overeengekomen.

 

A3 Betalingen

A3.1. Vermelde prijzen zijn exclusief BTW. Indien gedurende de looptijd van de overeenkomst een wijziging van het BTW-tarief plaatsvindt, wordt deze doorberekend.

A3.2. Indien geen andere betalingstermijn is overeengekomen dient opdrachtgever binnen 14 dagen na factuurdatum te betalen, een en ander zonder dat korting, verrekening of schuldcompensatie is toegestaan.

A3.3. Opdrachtgever zal enkel door het verstrijken van de betalingstermijn in gebreke zijn, zonder dat daartoe enige sommatie of ingebrekestelling danwel rechterlijke tussenkomst nodig is.

A3.4. Aan opdrachtnemer is een vertragingsrente verschuldigd van 1% van het desbetreffende factuurbedrag voor elke maand of een gedeelte daarvan dat de opdrachtgever met de betaling in verzuim is, een en ander onverminderd de mogelijkheid van opdrachtnemer, als het een termijnbetaling betreft, het nog openstaande bedrag direct in zijn geheel op te eisen.

A3.5. Opdrachtgever zal de kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, die gemaakt moeten worden ter zake van de invordering verschuldigd zijn. Deze kosten bedragen tenminste 15% van het te vorderen bedrag, te vermeerderen met BTW en de wettelijke rente.

A3.6. Onverminderd de betalingsverplichting van opdrachtgever houdt opdrachtnemer zich het recht voor de levering van diensten en/of producten op te schorten, respectievelijk te staken en niet te hervatten als opdrachtgever niet aan de betalingsverplichtingen heeft voldaan, zonder dat opdrachtnemer tot enige schadevergoeding gehouden is.

A3.7. In geval van (dreiging van) faillissement, surseance van betaling, stillegging of liquidatie van het bedrijf of de instelling van opdrachtgever, wordt deze geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft de opdrachtgever het recht van toepassing van het bepaalde in A3.3 tot en met A3.5. Bij overlijden van opdrachtgever heeft opdrachtnemer dezelfde rechten.

A4 Overmacht en ontbinding van de overeenkomst


A4.1. Ontbinding van de overeenkomst kan uitsluitend geschieden bij aangetekend schrijven met ontvangstbevestiging.

A4.2. Geschiedt ontbinding door de opdrachtgever meer dan een maand voor aanvang van de levering van diensten en goederen door opdrachtnemer dan verplicht opdrachtgever zich 25% van de overeengekomen vergoeding te voldoen.

A4.3. Bij ontbinding korter dan een maand voor aanvang van de levering van diensten en/of goederen door opdrachtnemer is opdrachtgever 50% van de overeengekomen vergoeding verschuldigd.

A4.4. Indien opdrachtgever tijdens de levering van diensten en/of goederen door opdrachtnemer de overeenkomst ontbindt, is opdrachtgever de gehele vergoeding verschuldigd.

A4.5. Indien hetzij opdrachtgever, hetzij opdrachtnemer niet voldoet aan een verplichting uit de overeenkomst, zendt de wederpartij de in gebreke zijnde partij dienaangaande schriftelijk bericht waarin de in gebreke zijnde partij een redelijke termijn wordt gesteld alsnog aan haar verplichtingen te voldoen. Indien de in gebreke zijnde partij binnen die termijn niet alsnog haar verplichtingen nakomt, vervallen haar rechten uit de overeenkomst en is de wederpartij niet langer gehouden haar verplichtingen na te komen.

A4.6. Ingeval van een niet-toerekenbare tekortkoming (overmacht) van de zijde van een der partijen zijn beide partijen, zolang de overmachtsituatie voortduurt, niet gehouden de verplichtingen uit de overeenkomst na te komen.

A4.7. Van overmacht zijdens opdrachtnemer is onder meer sprake indien zij niet in staat is haar verplichtingen na te komen door staking, uitsluiting, brand, storm, weersinvloeden, niet aan haar te verwijten gebrek aan hulpmiddelen, onderdelen of arbeidskrachten (onder meer ten gevolge van ziekte), transportstoornissen, stroomuitval, overheidsmaatregelen en in het algemeen oorzaken die buiten de controle of zeggenschap van opdrachtnemer vallen.

A4.8. Indien een geval van overmacht ertoe leidt dat de overeengekomen einddatum van de levering van diensten en goederen met meer dan een redelijke termijn, gelet op de te leveren prestatie, wordt overschreden, kunnen beide partijen de overeenkomst bij aangetekend schrijven ontbinden, zonder dat hiervoor rechterlijke tussenkomst nodig is. Opdrachtgever is verplicht de eventueel reeds geleverde diensten en/of goederen te betalen.

A5 Klachten

A5.1. Opdrachtgever kan inzake direct waarneembare gebreken na beëindiging van de levering van diensten en/of goederen of een gedeelte daarvan door opdrachtnemer binnen 14 dagen bij aangetekend schrijven met ontvangstbevestiging reclameren.

Artikel A6 Geheimhouding

A6.1. Partijen zijn zowel tijdens als na afloop van de overeenkomst wederkerig tot geheimhouding verplicht van al hetgeen waarvan zij uit hoofde van de overeenkomst kennis (hebben kunnen) nemen en/of waarvan het vertrouwelijke karakter evident is.

A6.2. Partijen leggen hun medewerkers in het kader van de overeenkomst zonodig een geheimhoudingsplicht op.

A6.3. Partijen vrijwaren elkaar over en weer voor eventuele overtredingen van hun medewerkers ten aanzien van de geheimhoudingsplicht.

A7 Eigendomsvoorbehoud

A7.1. Zolang geen algehele betaling heeft plaatsgevonden blijft het geleverde eigendom van de opdrachtnemer. De opdrachtgever is derhalve niet bevoegd het geleverde aan derden uit te lenen, in onderpand te geven of in eigendom over te dragen. De opdrachtgever is verplicht het geleverde op eerste aanmaning van de opdrachtnemer af te geven.

A8 Aansprakelijkheid

A8.1. Opdrachtnemer is slechts aansprakelijk voor schade die het rechtstreekse en onmiddellijke gevolg is van een aan opdrachtnemer verwijtbare tekortkoming in de uitvoering van de levering van diensten en/of goederen. Deze contractuele aansprakelijkheid geldt tot ten hoogste het bedrag van de vergoeding van de levering van diensten en goederen.

A8.2. Voor schade voortvloeiend uit het gebruik van door opdrachtnemer ingevolge de overeenkomst te leveren diensten en/of goederen, te geven adviezen of schade veroorzaakt door bij de levering van diensten en/of goederen door opdrachtnemer ingeschakelde personen, is opdrachtnemer slechts dan aansprakelijk indien er sprake is van opzet en/of grove schuld van de zijde van opdrachtnemer en/of van de zijde van door opdrachtnemer bij de uitvoering van de levering van diensten en/of ingeschakelde personen.

A8.3. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden uit hoofde van door deze derden geleden schade voortvloeiend uit de overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, tenzij er sprake is van opzet en/of grove schuld aan de zijde van opdrachtnemer.

A8.4. Voor zover aansprakelijkheid voortvloeit uit de wet is deze beperkt tot de verzekerde som, zoals is opgenomen in de aansprakelijkheidsverzekering van de opdrachtnemer.

A9 Slotbepaling

A9.1. Indien een of meer delen van deze Algemene voorwaarden onverbindend wordt verklaard, blijven de overige voorwaarden volledig van kracht.

A10 Geschillen

A10.1. Op alle door opdrachtnemer te sluiten overeenkomsten is Nederlands Recht van toepassing. A10.2. Voor geschillen, welke niet in onderling overleg zijn op te lossen, geldt als bevoegde rechter die in het arrondissement Den Bosch

B. Trainingen, congressen, masterclasses

B1 Toepasselijkheid

B1.1. De in deze afdeling B vermelde bepalingen zijn naast de Algemene Bepalingen (afdeling A) uit deze Algemene Voorwaarden van toepassing, indien Opdrachtnemer voor Opdrachtgever trainingen verzorgt.

B2 Aanmelden

B2.1. Aanmelden voor een training, congres of masterclass kan alleen schriftelijk plaatsvinden door: - Ofwel het invullen en ondertekenen van een door Opdrachtnemer verstrekt inschrijfformulier. - Ofwel door invulling van een (digitaal) inschrijfformulier en de daarop volgende schriftelijke bevestiging door de Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever van diens per e-mail of internet verzonden aanmelding.

B3 Prijzen

B3.1. De prijzen voor de trainingen, congressen en masterclasses zijn altijd excl. BTW en incl. trainingsmateriaal en dagarrangementskosten. De totale kosten dienen binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur en voor aanvang van de eerste trainingsdag te worden voldaan.

B4 Deelname

B4.1. Deelname is alleen mogelijk na ontvangst van het gefactureerde bedrag.

B5 Annulering

B5.1. Annulering van de training kan kosteloos tot een maand voor aanvang van de training.

B5.2. Bij annulering tussen een maand en veertien dagen voor de aanvangsdatum zijn de kosten 50% van het verschuldigde bedrag.

B5.3. Bij annulering binnen veertien dagen voor het begin van de training is het volledige deelnemersgeld verschuldigd.

B5.4. Artikel B5.2. en B5.3. vervallen indien Opdrachtgever voor een andere deelnemer zorgt.

B5.5. Afwezigheid op de eerste dag van een meerdaagse training wordt als annulering aangemerkt. Het is dan niet meer mogelijk de resterende trainingsdagen te volgen.

B5.6. Het tussentijds afbreken van een meerdaagse training wordt als annulering aangemerkt.

B5.7. Opdrachtnemer kan de training annuleren als de Opdrachtnemer om wat voor reden dan ook de training niet kan verzorgen. Opdrachtgever krijgt dan het reeds betaalde bedrag terug.

C. Dienstverlening

C1 Toepasselijkheid

C1.1. De in deze afdeling C vermelde bepalingen zijn naast de Algemene Bepalingen (afdeling A) uit deze Algemene Voorwaarden van toepassing, indien Opdrachtnemer aan Opdrachtgever bepaalde diensten levert danwel medewerwerkers ter beschikking van Opdrachtgever voor het verrichten van arbeid in welke zin dan ook.

C2 Facturering

C2.1. Voor facturering aan Opdrachtgever hanteert Opdrachtnemer bij een vooraf vast afgesproken opdracht-prijs de volgende staffel. Voor offertebedragen :
€ 0 – € 2.000,00: Facturering na levering van de diensten
€ 2.000,00 - € 5.000,00: 25% bij aanvang van de werkzaamheden, de rest de rest na levering van de diensten
€ 5.000,00 met een looptijd van minder dan 3 maanden: 25% bij aanvang van de werkzaamheden, de rest na levering van de diensten
€ 5.000,00 met een looptijd tussen 3 – 6 maanden: 25% bij aanvang van de werkzaamheden, 25% halverwege de looptijd, de rest na levering van de diensten.
€ 5.000,00 met een looptijd langer dan 6 maanden: 25% bij aanvang van de werkzaamheden en 25% na levering van de diensten. De overige 50% wordt verdeeld over de looptijd met een frequentie van 1 factuur per 2 maanden.
C2.2. Indien er geen vaste opdrachtprijs is afgesproken, zal door Opdrachtnemer per maand de tijd die aan een opdracht is besteed, vermeerderd met alle in dezelfde genoemde periode, door opdrachtgever goedgekeurde, gemaakte onkosten, worden gefactureerd.

C3 Uitvoering van de opdracht

C3.1. Opdrachtnemer zal de door Opdrachtgever verstrekte opdracht naar beste inzicht en kunnen uitvoeren.

C3.2. De in de offerte en/of de opdrachtbevestiging genoemde c.q. overeengekomen termijn van uitvoering van de opdracht geldt niet als fatale termijn, ook niet indien deze door Opdrachtgever uitdrukkelijk is aanvaard. Bij niet-tijdige uitvoering is Opdrachtnemer dan ook eerst na schriftelijke ingebrekestelling, waarin een termijn van nakoming wordt verleend van één week, in verzuim.

C3.3. De genoemde c.q. overeengekomen termijn van uitvoering wordt in ieder geval, maar niet uitsluitend, automatisch verlengd met de periode(n) gedurende welke: - er sprake is van vertraging, ten gevolge van enige de uitvoering tijdelijk verhinderende omstandigheid,ongeacht of deze Opdrachtnemer kan worden toegerekend; - Opdrachtgever in één of meer verplichtingen jegens Opdrachtnemer uit welke hoofde dan ook,ongeacht of de redenen daarvoor gegrond zijn of niet, tekort schiet of er gegronde vrees bestaat dat hij daarin tekort zal schieten; - Opdrachtgever Opdrachtnemer niet in staat stelt de overeenkomst uit te voeren;deze situatie doet zich onder andere voor indien Opdrachtgever in gebreke blijft Opdrachtnemer de benodigde gegevens, zaken of faciliteiten ter beschikking te stellen (in welk geval Opdrachtnemer het recht heeft extra kosten in rekening te brengen). - C3.4. Opdrachtnemer is bevoegd, zonder toestemming van Opdrachtgever, de opdracht te laten uitvoeren door (een) derde (n), indien zulks geen afbreuk doet aan de overeengekomen kwaliteit.

C4 Wijzigingen in de opdracht

C4.1. Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht van welke aard ook, dienen schriftelijk door Opdrachtnemer aanvaard te worden. Indien dit een hogere prijs veroorzaakt dan voorzien in de offerte c.q. opdrachtbevestiging, is Opdrachtnemer gerechtigd de prijs dienovereenkomstig te verhogen. Veranderingen in de opdracht welke vermindering van de kosten ten gevolge hebben, zullen aanleiding geven tot dienovereenkomstige aanpassing van de overeengekomen prijs. De oorspronkelijk overeengekomen termijn van uitvoering komt door de wijziging te vervallen.

C4.2. Indien blijkt dat uitvoering van de opdracht niet kan leiden tot het door Opdrachtgever beoogde resultaat, zal Opdrachtnemer direct Opdrachtgever daarvan in kennis stellen en in overleg treden over het vervolg. Opdrachtnemer behoudt in dat geval aanspraak op de overeengekomen prijs, tenzij schriftelijk een andersluidende afspraak is gemaakt.

D. Gebruiksrecht van elektronische producten en diensten

D1 Toepasselijkheid

D1.1. De in deze afdeling D vermelde bepalingen zijn naast de Algemene Bepalingen (afdeling A) uit deze Algemene Voorwaarden van toepassing, indien Opdrachtnemer aan Opdrachtgever een gebruiksrecht verleent op elektronische producten en diensten, waaronder mede begrepen maar niet beperkt tot informatieproducten, computerprogramma's en databanken.

D2 Definities

D2.1. In deze afdeling wordt verstaan onder Documentatie: De door Opdrachtnemer kenbaar gemaakte beschrijving van functionaliteit en gebruiksmogelijkheden van het product of de dienst, op enigerlei wijze, al dan niet in elektronische vorm;

Gebruiksrecht: Het door Opdrachtnemer krachtens de Licentieovereenkomst aan Opdrachtgever verstrekte recht om, met inachtneming van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, een product en/of dienst in zijn organisatie te doen gebruiken;
Licentieovereenkomst: De door Opdrachtnemer met Opdrachtgever in welke vorm dan ook gesloten overeenkomst met betrekking tot beschikbaarstelling van een product of dienst;
Product: Informatie ("content"), computerprogramma's, databanken en/of andere uitgaven, vastgelegd op en/of opgenomen in elektronische gegevensdragers, zoals onder meer diskettes, cd -rom's, tapes of andere elektronische gegevensdragers, dan wel anderszins langs elektronische weg of in enigerlei elektronische vorm door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever ter beschikking gesteld, waaronder door middel van een Website of emailbericht, of toegankelijk gemaakt, één en ander in de meest ruime betekenis. Voor wat betreft de omvang en de beperkingen van het gebruiksrecht worden onder het product mede de documentatie, updates alsmede andere tussentijdse toevoegingen aan het product begrepen;
Update(s): Alle vervolgversies en nieuwe releases van een product welke door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever ter beschikking worden gesteld;
Dienst: Een elektronische dienst die Opdrachtnemer aan Opdrachtgever levert, waaronder mede begrepen maar niet beperkt tot het aanbieden van informatie, computerprogramma's of databanken "op afstand".


D3 Specificaties en gebruik


D3.1. Het product of de dienst zal aan Opdrachtgever ter beschikking worden gesteld in een versie of, zoals in geval van terbeschikkingstelling langs elektronische weg, op de wijze als bepaald in de specificaties die door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever bekend worden gemaakt, en die met de totstandkoming van de Licentieovereenkomst worden aanvaard.

D3.2. Onverminderd overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden is het Opdrachtgever slechts toegestaan zich tot de informatie, opgenomen in een product of dienst, toegang te verschaffen met inachtneming van het bepaalde in de relevante Licentieovereenkomst met betrekking tot het product of de dienst. De op deze wijze verkregen informatie is beperkt tot de interne bedrijfsvoering van Opdrachtgever. De reikwijdte van het Gebruiksrecht voor het product of de dienst kan per product en dienst verschillen en is samen met andere voorwaarden opgenomen in de Licentieovereenkomst. Het Gebruiksrecht is niet overdraagbaar en niet-exclusief, tenzij partijen hierover afwijkende afspraken maken.

D3.3. Het is Opdrachtgever niet toegestaan de in het product of in de dienst voorkomende aanduidingen omtrent het makerschap en/of het vertrouwelijke karakter van het product of de dienst en/of enige verwijzing naar Opdrachtnemer, te wijzigen of te verwijderen.

D4 Aflevering en installatie

D4.1. Opdrachtgever dient zelf voor de installatie van het product of de dienst te zorgen, mede aan de hand van de daartoe door of vanwege Opdrachtnemer verstrekte documentatie, tenzij partijen hierover afwijkende afspraken maken.

D4.2. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor enige door Opdrachtgever geleden schade, welke het gevolg is van een onjuiste installatie/implementatie van het product of de dienst door Opdrachtgever.

D5 Garantie en aansprakelijkheid ter zake van het product

D5.1. Ter zake van aansprakelijkheid voor gebreken in het product is uitsluitend sprake van een gebrek indien het product of de dienst niet functioneert conform de specificaties die staan vermeld in de aan Opdrachtgever kenbaar gemaakte documentatie.

D5.2. Opdrachtnemer garandeert niet dat het product of de dienst geheel foutloos is en zonder onderbrekingen kan werken. Tevens garandeert Opdrachtnemer niet dat het product of de dienst voldoet aan de doelstellingen die Opdrachtgever heeft.

Inschrijven nieuwsbrief

http://eepurl.com/b1n_ev

×

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

  

Wij nemen dan contact

met je op en zetten de

mogelijkheden  op een rijtje.

  

 

×

×
Deze website maakt gebruik van cookies. Door gebruik te maken van deze website geef je toestemming voor het plaatsen van deze cookies. Privacy policy